Prosessveileder og prosessleder

Vi bidrar til at endringer faktisk skjer. Ikke bare fine ord, men inkluderende prosesser som skaper reelle endringer, både personlig og i bedriftene og organisasjonene som er involvert.

Om prosessveiledning og prosessledelse

Mentor kan være din prosessveileder og prosessleder for å involvere medarbeidere, ledere på alle nivåer og tillitsvalgte for å finne gode løsninger på hvordan bedriften skal utvikle seg under og etter pandemien. Hvordan ta i bruk en framtidsrettet arbeidsform basert på de erfaringer bedriften har høstet gjennom 2020-2021 med utstrakt bruk av hjemmekontor, teams-møter osv? Hva betyr digital ledelse i praksis? På hvilken måte kan vi ta med oss videre det beste av det en annerledes arbeidsform lærte oss under pandemien, når vi skal strekke oss som en attraktiv arbeidsgiver?

Prosessveiledning og prosessledelse også innebærer å finne ut hvor bedriften, lederne og medarbeiderne står i dag, og sammen finne de beste, neste skrittene. Ingen prosesser er like, organisasjoner har ulike kulturer i forhold til endringserfaring og endringslyst. De ulike medarbeiderne i bedriften skal ivaretas samtidig som man skal skape et felles resultat. Vi har forskjellige roller og interesser, og i endringsprosesser blir disse raskt synlige. Vi jobber derfor mye med å skape gjensidig respekt for de ulike rollene man har i organisasjonen. Tillitsvalgte er en meget sentral ressurs, og et godt samarbeid med tillitsvalgte er etter vår mening en forutsetning for en god utvikling.

Bedriftene skal tjene penger og nå sine mål, men samtidig er det viktig at alle parter skal føle at de har vunnet, alle skal kunne forsvare de avgjørelser som er tatt. Dette krever involverende prosesser – ofte over lang tid.

Verktøy

  • Gjennomføring av intervjuer med ledere og andre ressurspersoner i nettverket.
  • Utarbeide, gjennomføre og følge opp spørreundersøkelser som involverer medarbeidere på ulike nivåer i bedriften.
  • Delta i eller lede arbeidsgrupper som utarbeider forslag til endringer
  • Planlegging og gjennomføring av ledersamlinger og samlinger for ressurspersoner i nettverket.
  • Planlegge og gjennomføre samlinger for ulike avdelinger og grupper i bedriften.
  • Være sparringspartner for toppledelsen
  • Veilede ledere og ressurspersoner

Gudmund Holstad

Administrerende direktør i Veterinærinstituttet

1. Svært dyktig mhp å lage gode arbeidsprosesser hvor de ansatte inkluderes og får eieforhold til prosessene.

2. Sterk på å endre en arbeidskultur med negativt fokus til å bli positiv og løsningsorientert.

3. Spesielt dyktig til å få  tjenestemannsorganisasjoner med som støttespillere/pådrivere i omstillingsprosesser.

Les mer om andre tjenester

Hør vår siste podcast med Donatella De Paoli om ledelse under koronapandemienHør nå
+